Verkoopwaarden

 1. Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling of bij het geven van een opdracht voor herstelling van een product, de verkoopsvoorwaarden die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt.
 2. De inlichtingen in onze offertes, catalogi, advertenties, website of informatieve documenten zijn niet bindend en steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk andersluidend vermeld. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Bestellingen of herstellingen worden slechts definitief aangenomen na schriftelijke bevestiging.
 3. Onze leveringstermijnen zijn enkel informatief en kunnen nooit aanleiding geven tot het annuleren van de bestelling door de klant. Afwijkende leveringstermijnen geven nooit recht op eender welke vorm van schadevergoeding. In geval van overmacht hebben wij het recht de uitvoering van een contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.
 4. De klant is na bestelling steeds verplicht tot afname. Ingeval van weigering vallen alle reeds gemaakte onkosten ten laste van de klant en is er een schadevergoeding van 20% van de originele factuur verschuldigd.
 5. De levering van de goederen is voor risico van de koper; indien bij aankomst van de goederen zichtbare beschadigingen worden opgemerkt moet de klant ogenblikkelijk het nodige voorbehoud maken bij de leverancier en de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen binnen de 3 dagen.
 6. De geleverde goederen blijven eigendom van Perfect Vision Bvba en zijn volledig terugvorderbaar tot volledige betaling van de factuur. Verder kan Perfect Vision Bvba over deze goederen blijven beschikken naar eigen goeddunken.
 7. De betalingen geschieden ter woonplaats van de verkoper, stoffezandstraat 28 Loenhout 2990,  netto contant, zonder korting, tenzij andersluidende overeenkomst bij de bestelling.
 8. Facturen zijn steeds betaalbaar bij levering, tenzij anders vermeld op de factuur.
 9. Iedere op de vervaldag niet betaalde rekening zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een schadevergoeding van 10% op de factuurwaarde, vermeerderd met een interest van 12% per maand, met een minimum bedrag van 50 €.
 10. De koper kan zich niet beroepen op een betwisting met de verkoper om zijn rekeningen te kwiteren.
 11. Kortingen verkregen voor betaling binnen een op factuur vermelde termijn worden opeisbaar indien de factuur niet binnen de op factuur vermelde datum is betaald.
 12. De waarborgtermijn en -voorwaarden van de onderscheidene fabrikanten zijn van kracht. Zij worden op simpele vraag van de klant meegedeeld. Alle bijkomende onkosten voor herstelling van materiaal, niet gedekt door de bepalingen op waarborg door leverancier, vallen ten laste van de koper.
 13. De klant is zelf verantwoordelijk voor back-ups van gegevens, en voor de beveiliging tegen diefstal, virussen of verlies van deze gegevens. Verlies van gegevens, door defecte hardware of eender welke andere reden, is steeds ten laste van de klant. Perfect Vision Bvba neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 14. Er kan van deze verkoopsvoorwaarden slechts afgeweken worden met schriftelijk akkoord van de firma en alleen door de persoon die hiertoe bevoegd is verklaard.
 15. Eventuele gebruikelijke kortingen zijn niet van toepassing op de wettelijke recyclagebijdrage.
 16. Onze verkoopsvoorwaarden moeten niet op onze facturen, offertes of bestelbons afgedrukt worden, deze zijn ten alle tijden beschikbaar ter inzage op de maatschappelijke zetel te Loenhout.
 17. Goederen die 90 dagen na verwittiging van beschikbaarheid niet zijn afgehaald worden automatisch eigendom van Perfect Vision bvba. Deze kan dan over deze goederen beschikken en deze naar eigen goeddunken gebruiken. De klant erkent uitdrukkelijk er afstand van te doen zonder vergoeding ten gunste van Perfect Vision bvba. Bovendien behoudt Perfect Vision bvba zich het recht voor opslagkosten van 1 per dag te factureren vanaf het bericht van beschikbaarheid voor een periode van  365 dagen, of tot Perfect Vision bvba de goederen opeist. Vanaf het BERICHT VAN BESCHIKBAARHEID , zijn de risico’s ten laste van de klant.
 18. Abonnementen met betrekking tot dienstverleningen waaronder hosting, domeinnaamverlenging, remote helpdesk, back-up, of elke andere vorm van dienstverlening die abonnement gebonden is,  worden steeds afgesloten op jaarbasis tenzij uitdrukkelijk vermeld. Deze abonnementen worden steeds stilzwijgend verlengd  voor een termijn van 1 jaar. Opzeggen van abonnementen dienen ten laatste 90 dagen voor de vervaltermijn te gebeuren door middel van aangetekend schrijven. De klant wordt niet verwittigd van eventuele vervaldagen. Door het aangaan van een abonnement wordt de klant geacht de aanvang en vervaldatum van dit abonnement te kennen en te respecteren.
 19. Bij niet tijdig opzeggen van een abonnement blijft er terug een volledige jaarpremie verschuldigd, onafgezien of de dienstverlening of het abonnement nog van toepassing zijn of niet.
 20. De klant vrijwaart Perfect Vision Bvba te alle tijden tegen alle mogelijke last, ongemakken, claims of wat dan ook, voortspruitend uit het geheel van diensten die de klant bij Perfect Vision Bvba besteld, of  voortspruitend uit diensten of aanvragen die Perfect Vision Bvba in opdracht van de klant uitvoert en welke dus effectief van Perfect Vision Bvba verwacht worden.
 21. Perfect Vision behoudt zich het recht voor om zijn dienstverlening en abonnementen op te schorten bij niet of laattijdige betaling van een abonnement.
 22. In geval van geschil, zowel aanklacht als verdediging, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.